X
تبلیغات
زولا

خایدالو

از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست ...

شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 12:18 ق.ظ

دیروز امروز فردا

تغییر کاربری قلعه باستانی شوش بعنوان قهوه خانه سنتی به دستور ریاست محترم میراث فرهنگی تامل برانگیز و برای آشنایان به تاریخ ایران دردآور بود.

جالب اینکه جناب مشایی در مصاحبه ای خاطرنشان فرمودند که در ایران از این قلعه ها زیاد داریم واین قلعه در ازمنه باستان نیز همین کاربری را داشته است. باید دانست که همین زیاد دانستن آثارباستانی یعنی عدم توجه و بی ارزش قلمداد کردن میراث فرهنگی؛ در پی چنین مدیریت دلسوزانه ای پیامدهای آتی و مخرب دور از پنداشت نخواهد بود.

آقای رئیس یکی از وفادارترین اعضای پیکره ایست که از هیچ اقدامی برای از خاطر بردن و فراموش شدن آثار ملی و تاریخ این سرزمین فروگذار ننموده اند.چنانچه شخص اول این پیکره پس از سالها جنجال اعراب برای نامگذاری خلیج فارس به خلیج عربی و حاشیه های آن ؛حتی بدون توجه به نقشه های جغرافیایی غیر ایرانی در گذشته ـ که همیشه از آن با عنوان خلیج فارس یاد شده ـ در اجلاسی نام نامی فارس و فارسی را فراموش کرده وپیشنهاد فرمودند که آنرا خلیج صلح و دوستی بنامیم. این اقدام یعنی نه یک بلکه صدها قدم عقب نشینی از مواضع ایران و تاریخ این مرزوبوم.

دیروز خلیج فارس برای ایرانیان ؛امروز خلیج دوستی برای همه و فردا خلیج عربی برای اعراب